Trung tâm an toàn

Tìm hiểu cách bật, tạo và quản lý sự cố trong Trung tâm an toàn trên Workplace.
Tạo thông báo kiểm tra an toàn