Video: Kết nối mọi người bằng nhóm Workplace

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 3 PHúT
video workplace groups - Workplace from Meta
Gỡ rối công việc nhờ Workplace

Từ khâu thông báo cho mọi người về kế hoạch quay trở lại văn phòng đến quá trình áp dụng mô hình làm việc kết hợp, Workplace làm cho công việc trở nên đơn giản hơn.

Kết nối mọi người là mục tiêu trọng tâm của Workplace. Với nhóm Workplace, bạn có thể tập hợp đồng nghiệp và kết nối đội ngũ của mình. Trong tập 2 của loạt video Workplace Presents, chúng tôi trò chuyện với Christina và Dan nhằm nghe họ giải thích về cách bắt đầu. Họ cũng sẽ chia sẻ một số ý tưởng tuyệt vời để bạn áp dụng cho nhóm Workplace đầu tiên của mình.

Nội dung video

Nội dung video...

  • Tại sao nên dùng nhóm?
  • Thiết lập và vận hành
  • Thêm và gia tăng thành viên
  • Nhóm mở hay nhóm kín?
  • Hướng dẫn hiệu quả
  • 6 nhóm mà bạn có thể thiết lập ngay

Trong video tiếp theo, chúng tôi sẽ gặp gỡ Andrew và Chiara để trò chuyện về Ứng dụng di động.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback