Nghiên cứu tình huống về Oxfam: Sử dụng tiện ích tích hợp tùy chỉnh để cách mạng hóa công việc

Oxfam đang dùng Workplace để kết nối mọi người với các công cụ kinh doanh họ sử dụng hàng ngày. Đó là sự kết hợp rất hiệu quả.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT

Với hơn 10.000 nhân viên, Oxfam đối mặt với thách thức là phải cân bằng các phân cấp tách biệt và khuyến khích đổi mới, trong khi vẫn đảm bảo khả năng ra quyết định cùng với vai trò lãnh đạo trung tâm. Trong nghiên cứu tình huống này, chúng tôi khám phá cách Workplace đang hỗ trợ Oxfam vượt qua các thách thức nói trên, cũng như lý do Workplace đã trở thành yếu tố gắn kết hệ sinh thái CNTT của Oxfam lại với nhau.

Nội dung của Nghiên cứu tình huống này

Nội dung của Nghiên cứu tình huống này

  • Cách tiện ích tích hợp Workplace + Okta đang hỗ trợ Oxfam tạo ra trải nghiệm đăng nhập một lần cho mọi người
  • Lý do tiện ích tích hợp Workplace với Box hỗ trợ nhân viên của Oxfam cộng tác nhanh chóng và trên quy mô rộng
  • Cách Oxfam đang dùng bot để tự động hóa các công việc khó khăn thường ngày về mặt tổ chức
Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Cách Banco Galicia đang dùng Workplace để gắn kết mọi người

Lãnh đạo trên Workplace: Fabián Kon - Tổng Giám đốc, Banco Galicia Buổi H&Đ thường kỳ với những lãnh đạo trong ngành đang sử dụng Workplace để thay đổi cách tổ chức của họ làm việc.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Cách Workplace hỗ trợ xây dựng phong trào LGBTQ+ toàn cầu

Workplace đang trợ giúp mọi người đổi mới nhiều hơn, làm việc nhanh hơn và thực sự tạo ra kết nối trên quy mô toàn cầu.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

8 lý do ứng dụng nhắn tin đang chiếm lĩnh tổ chức của bạn

Tình trạng mất kết nối giữa các công cụ kỹ thuật số chúng ta sử dụng tại nhà và những công cụ chúng ta dùng tại nơi làm việc đang dần thu hẹp.